Mọi việc đang xuôi chèo mát mái

Mấy hôm nay việc học tạm ổn, mình qua được ải ông toán nhờ lựa đúng lúc chủ nhiệm đang vui, thoát tạm môn anh văn nhờ giáo viên dễ tính, cho tới nay thì chưa thấy còn gì trở ngại mặc dù mấy bài kiểm tra làm hơi ẹ, nhưng cứ hy vọng tình hình cứ thế này mà tiến triển lên