Giá của windoze Vista bị rò rỉ

M$ Canada đã trót dại để lọt những thông tin này lên web và dù đã cố xoá thật nhanh nhưng cũng đã có người nhanh tay ghi lại ở trang: http://gizmodo.com/gadgets/software/start-saving-vista-prices-leaked-197123.php
450 USD cho một hệ điều hành:yikes: , ná khẩu luôn