Dịch vụ Click and Run của linspire đã được miễn phí

Tin hơi cũ :D, quý vị thông cảm 😉
http://rss.slashdot.org/~r/Slashdot/slashdot/~3/17696183/article.pl