Để bật automount và shutdown với gnome 2.26 trong gentoo.

Cài và chạy console-kit-daemon. Đồng thời dùng polkit-auth để grant các quyền liên quan đến shutdown cho mình.