Chạy ambiance theme của ubuntu trên gentoo.

Do ubuntu chơi bản murrine gtk engines tải từ git về chứ không phải bản release như gentoo hiện tại nên theme không dùng được.
Giải pháp: Mở file gtkrc của ambiance (và radiance chắc cũng tương tự) comment out các dòng nào bị báo lỗi

pntruongan@localhost ~ $ gedit
/home/pntruongan/.themes/Ambiance/gtk-2.0/gtkrc:111: error: unexpected identifier `border_shades', expected character `}'
pntruongan@localhost ~ $ gedit
/home/pntruongan/.themes/Ambiance/gtk-2.0/gtkrc:129: error: unexpected identifier `prelight_shade', expected character `}'
pntruongan@localhost ~ $ gedit
/home/pntruongan/.themes/Ambiance/gtk-2.0/gtkrc:135: error: unexpected identifier `separatorstyle', expected character `}'
pntruongan@localhost ~ $ gedit
/home/pntruongan/.themes/Ambiance/gtk-2.0/gtkrc:136: error: unexpected identifier `shadow_shades', expected character `}'
pntruongan@localhost ~ $ gedit
/home/pntruongan/.themes/Ambiance/gtk-2.0/gtkrc:138: error: unexpected identifier `spinbuttonstyle', expected character `}'
pntruongan@localhost ~ $ gedit
/home/pntruongan/.themes/Ambiance/gtk-2.0/gtkrc:140: error: unexpected identifier `textstyle', expected character `}'
pntruongan@localhost ~ $ gedit
/home/pntruongan/.themes/Ambiance/gtk-2.0/gtkrc:142: error: unexpected identifier `trough_shades', expected character `}'
pntruongan@localhost ~ $ gedit
/home/pntruongan/.themes/Ambiance/gtk-2.0/gtkrc:203: error: unexpected identifier `border_shades', expected character `}'
pntruongan@localhost ~ $ gedit
/home/pntruongan/.themes/Ambiance/gtk-2.0/gtkrc:254: error: unexpected identifier `border_colors', expected character `}'
pntruongan@localhost ~ $ gedit
/home/pntruongan/.themes/Ambiance/gtk-2.0/gtkrc:338: error: unexpected identifier `border_shades', expected character `}'
pntruongan@localhost ~ $ gedit
/home/pntruongan/.themes/Ambiance/gtk-2.0/gtkrc:407: error: unexpected identifier `border_shades', expected character `}'
pntruongan@localhost ~ $ gedit