Đã có danh sách lớp 12.

Không có thay đổi gì đặc biệt cả, lớp cũ, bạn cũ, đầu gấu cũ. Dẫu sao thì mình cũng đã lập âm mưu chuyển lớp, cũng chẳng có gì đáng bận tâm.