Cảm nhận đầu tiên về ubuntu 8.04

Hiện đang trong chế độ live CD cuả ubuntu 8.04. Cảm giác đầu tiên đó là load nhanh hơn tí so với 7.10. Thời gian để vào màn hình liveCD dùng được là 2 phút 10s kể từ khi nhấn enter trên màn hình welcome. Firefox 3 load nhanh hơn nhiều so với bản 2 (cái này đã được mục sở thị từ trước).
Tội cái là nó vẫn chưa enable xgl ngay được do chưa có driver thích hợp cho VGA. Đây là nội dung file xorg.conf, chẳng biết nó dùng driver gì nữa cái file xorg.conf này hơi lạ!

# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
#
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
#
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
#
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg

Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Keyboard"
	Driver		"kbd"
	Option		"XkbRules"	"xorg"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"us"
EndSection

Section "InputDevice"
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"mouse"
	Option		"CorePointer"
EndSection

Section "Device"
	Identifier	"Configured Video Device"
EndSection

Section "Monitor"
	Identifier	"Configured Monitor"
EndSection

Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Monitor		"Configured Monitor"
	Device		"Configured Video Device"
EndSection

Section "ServerLayout"
	Identifier	"Default Layout"
	Screen		"Default Screen"
EndSection

Đây là giao diện cuả ubuntu lúc load xong, không ấn tượng lắm vần cần tút lại nhiều.

Firefox 3, beta 5, một trong những thay đổi đáng kể