Rules of the lab


Rules of the lab

1) If an experiment works, something has gone wrong.
2) When you don't know what you're doing, do it neatly.
3) Experiments must be reproduceable, they should fail the same way each time.
4) First draw your curves, then plot your data.
5) Experience is directly proportional to equipment ruined.
6) Always keep a record of your data. It indicates that you have been working.
7) To do a lab really well, have your report done well in advance.
8) If you can't get the answer in the usual manner, start at the answer and derive the question.
9) In case of doubt, make it sound convincing.
10) Do not believe in miracles–rely on them.
11) Team work is essential, it allows you to blame someone else.
12) All unmarked beakers contain fast-acting, extremely toxic poisons.
13) No experiment is a complete failure. At least it can serve as a negative example.
14) Any delicate and expensive piece of glassware will break before any use can be made of it.

From joke4all.net
==> Tạm dịch:
1) Nếu hí nghiệm thành công tức là bạn đã làm lộn 1 bước nào đó.
2) Khi không biết mình đang làm gì thì hãy làm cho gọn gàng vào.
3) Thí nghiệm phải tái hiện lại được nhiều lần, có nghĩa là mỗi lần chúng phải thất bại theo cùng 1 cách.
4) — Không biết —
5) Kinh nghiệm tỉ lệ thuận với số dụng cụ bị phá huỷ
6) Luôn luôn ghi chép cẩn thận, điều đó chứng tỏ bạn đã làm việc
7) Để làm thí nghiệm tốt thì phải có 1 cái báo cáo cho cực kỳ tốt.
8) Khi không thể trả lời câu hỏi hãy tự dặt ra câu trả lời rồi đi hỏi.
9) Khi kết quả còn nghi vấn thì hãy trình bày sao cho dễ tin
10) Không nên tin vào điều thần kỳ mà hãy dựa vào nó.
11) Làm việc theo nhóm rất là quan trọng vì nó cho phép bạn đổ lỗi cho người khác.
12) Bất kỳ cái lọ không nhãn nào cũng chưa một chất kịch độc, phản ứng nhanh và phát tán trong không khí.
13) Không thí nghiệm nào là thất bại, chúng có thể là ví dụ để hậu thế tránh xa
14) Tất cả đồ thuỷ tinh đắt tiền đều sẽ bể trước khi được sử dụng ==> Đừng sử dụng.