mime.cache and defaults.list set default application in linux (Đặt ứng dụng mặc định cho một số định dạng file)

Thông tin về các định dạng file được lưu tại /usr/share/mime, thông tin về các chương trình được lưu tại /usr/share/applications/
Thông tin về chương trình nào mở file nào được lưu trong file /usr/share/applications/mime.cache Nội dung file này được tạo tự động bởi chương trình update-desktop-database, file này quy định chương trình nào sẽ mở file nào. Thứ tự các chương trình được sắp xếp theo alphabetically. Bởi vậy chương trình nào tên chữ A thường được dùng làm mặc định.

Để chỉ định chương trình mặc định theo ý muốn, tạo một file tên là defaults.list trong cùng thư mục với mimecache.info, có nội dung tương tự mimecache.info, ví dụ (lưu ý dòng đầu tiên là bắt buộc phải có):

[Default Applications]
image/bmp=gthumb.desktop;
image/gif=gthumb.desktop;
image/jpeg=gthumb.desktop;
image/png=gthumb.desktop;
image/svg+xml=gthumb.desktop;