Mất cả ngày chủ nhật cho Xgl.

Nghe quảng cáo với thấy rất chi là "phê", tải luôn đoạn film demo về từ trang http://www.freedesktop.org/~davidr/xgl-demo1.xvid.avi
Coi mà cứ thèm chảy nước dãi.

Thế là cắm đầu cắm cổ cài vào dù đã sớm biết là máy mình sẽ không bao giờ chạy nổi một sát thủ phần cứng như thế.
Kết quả là :

X Error of failed request:  BadLength (poly request too large or internal Xlib length error)
  Major opcode of failed request:  143 (GLX)
  Minor opcode of failed request:  1 (X_GLXRender)
  Serial number of failed request:  91
  Current serial number in output stream:  92

Cũng may mà mình còn tí võ phòng thây không thì vất luôn cả một distro rồi.
Đúng là trèo cao té đau mà 🙁