Không nên kéo thả với 7-zip

Vừa mới phát hiện nếu chọn lệnh extract từ context menu hoặc cửa sổ chính của 7-zip thì file được write ngay vào thư mục đích mà không thông qua system temporary folder, ngược lại nếu kéo thả file sẽ được write vào temporary folder sau đó mới copy qua thư mục đích. Hài thật.