Có kết quả thi tuyển thí sinh “Rồng Vàng” rồi.

Mới đi coi hồi chiều, trượt một cái đánh "ạch" rõ to.
Nó đòi 14/20, mình làm nỗi có 12/20.
Quỷ thật, sao lấy tiền của nhà đài khó thế không biết, chừng nào mới đủ vốn mua máy tính mới bây giờ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.