Bài kiểm tra Hoá làm không được tốt lắm.

Chiều nay vừa kiểm tra Hoá xong (môn chủ nhiệm mới ác chứ), đề dễ, nếu không muón nói là quá dễ. Nhưng do máy móc lâu ngày không chùi rửa, bôi dầu vô nhớt nên rỉ sét cọc cạch làm không tốt lắm, trình bày luộm thuộm, bôi xoá tùm lum, làm sót yêu cầu đề bài dự kiến điểm nằm trong khoảng [4;8] Hy vọng lần sau sẽ khá hơn, với trình này mà thi đại học thì chỉ có nước nửa điểm