Một chiều chết tiệt (chuyện ở lớp)

Chiều nay đúng là cái chiều chết bầm. Thấy toán không biết là bị làm sao nữa.

Thằng bạn lên bảng làm bài nó bí nó quay xuống hỏi là chuyện bình thường.
Lỡ có đứa nào chỉ thì tính xổ đứa đó sao lại tính cả dãy bàn như thế không thể tưởng tượng được, chả có cái lý nào quái đản như thế cả.

Còn bày đặt hỏi định lý này định lý nọ, có biết bào nhiêu điều có thể phát biểu về quan hệ của dấu của tam thức bậc 2. Ai biết được thầy muốn hỏi phần nào ??????? Làm sao lấy cớ ngưòi ta nói lệch 1 chữ là chặn họng bắt chép phạt được. Chả có lý lẽ gì cả, quái đản!!!!