Gnome 3 in arch linux testing bug:

– ibus không chạy được vì không có thư viện cho gtk3. Cóp file im-ibus.so từ gói ibus-gtk3 của f14 thì bị lỗi thiếu file /usr/lib/libgtk3-x11

– Không chỉnh mạng sang địa chỉ IP tĩnh được. Nó luôn xài DHCP.