file cấu hình cho các ứng dụng qt chạy trên gnome:

~/.config/Trolltech.conf