Chỉnh address book google tạo bằng online account trong gnome 3.2 làm treo evolution

Có thể tạo addressbook google được nhưng đừng chọn một option nào cho nó cả nếu không khi khởi động lại máy và check mail evolution sẽ bị đơ.